Национален телефон: 0700 16 555

Искане за изготвяне на писмена справка състояние на задължение

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Искане за изготвяне на писмена справка състояние на задължение

Формуляр за

Искането ви ще бъде разгледана след като попълните тази форма.

Договор за финансов лизинг №*

Информация за лизингополучателя

Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ) *
ЕГН (ФЛ)*
Адрес за кореспонденция
Населено място*
Адрес:*
Връзка с лизингополучателя
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*
Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Стационарен телефон:
Email:

Моля, справката да бъде изготвена към:

*
ден/месец/година

  • Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за изготвяне на писмена справка за състояние на задълженията вкл. и приложенията към него.
  • Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни във връзка с искането, няма да бъде разгледано.
  • Справката се таксува, съгл. действащата Тарифа.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)