Национален телефон: 0700 16 555

Искане за издаване на пълномощно за пътуване в чужбина

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Искане за издаване на пълномощно за пътуване в чужбина

Формуляр за


Искането ви ще бъде разгледано след като попълните тази форма и приложите всички необходими документи. Документите могат да бъдат скенирани и прикачени на определените за това места или да бъдат изпратени по факс на номер: +359 2 965 16 87.

Договор за финансов лизинг №*

Информация за лизингополучателя

Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ): ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспонденция:*

Връзка с лизингополучателя Лице за контакт
Име и фамилия:*
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*

Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:
E-mail:

С настоящето ви уведомявам, че желая ползвания от мен на основание договор за финансов лизинг актив


Информация за превозното средство

Информацията за полицата се попълва от лизингополучателя
Mapка: * Полица каско №:
Модел: * Платена до: ден/месец/година
Държавен регистрационен номер: * Начин на плащане:
Рама: Полица ГО №:
Цвят: Дата на издаване: ден/месец/година
Дата на издаване: ден/месец/година

Да бъде управляван извън пределите на страната

В следните държави:*
За периода
От: * ден/месец/година
До: * ден/месец/година

Автомобила ще бъде управляван*

Лично от мен :
Упълномощено от мен лице:
* Давам своето съгласие (от името на представляваното от мен дружество (ЮЛ)) описаният по-горе актив да бъде управляван и стопанисван в чужбина за посочения период от упълномощеното от мен лице.
Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Вид на услугата

Вид на услугата:*

  • Експресно пълномощно се издава в рамките на деня, ако молбата за издаването му е подадена до 11 ч. Таксата е съгл. действащата Тарифа.
  • Стандартно пълномощно се издава в рамките на 3 (три) работни дни.
  • Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за издаване на пълномощно, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.
  • При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.
  • Декларирам, че посоченото от мен упълномощено лице, което ще управлява автомобила в чужбина, е запознато с правата си по ЗЗЛД, предоставило е доброволно своите лични данни и е дало безусловното си съгласие личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Евролийз Ауто ЕАД за целите на издаването на пълномощно за управление на автомобила в чужбина.
  • Декларирам, че аз/упълномощеното от мен лице притежавам/притежава съответното валидно свидетелство за управление на МПС, същото не е с изтекъл срок и/или не е отнето от компетентните органи.
  • Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)