Национален телефон: 0700 16 555

Политика за защита на лични данни

Обща информация

Настоящата политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика/та’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни.

Политиката се отнася до обработката на Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени (лично от Вас на хартиен формуляр, чрез уебсайта на Евролийз Ауто, в интернет базираната ни клиентска система, по телефона или по имейл ) и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител.

В тази Политика „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

‘‘Евролийз Ауто’’ ЕАД (накратко ‘‘Ние’’, ‘‘Дружеството’’ или ‘‘Евролийз Ауто’’) се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на предлаганите от нас услуги. Дружеството обработва Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Принципи, които се прилагат от Дружеството при обработването на лични данни са:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;
 • ограничение на целите на обработване – личните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;
 • точност и актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Информация относно Администраторът на лични данни

Евролийз Ауто ЕАД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 131289899. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, e-mail: info@euroleaseauto.bg, тел. 070016555.

Информация за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София, ,бул. „Христофор Колумб“ №43
Email: dpo@euroleasegroup.com

Информация за връзка с компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви лични данни събираме от или за Вас.

Евролийз Ауто събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с Дружеството.

Като регистрирана небанкова финансова институция, ние сме задължени да идентифицираме надлежно всеки клиент. Надлежната и точна идентификация също така е във Ваш интерес и за Ваша собствена сигурност.

Затова ние събираме лични данни от Вас, които ни позволяват да установим Вашата самоличност:

 • Данни, с които Ви идентифицираме от Ваш документ за самоличност като трите Ви имена, ЕГН/ЛНЧ номер и дата на документ за самоличност;
 • Данни за връзка с Вас като Вашият адрес( постоянен и настоящ), мобилен/ стационарен телефон и Вашият имейл адрес ;

В преддоговорния процес Ние може да Ви поискаме допълнителна информация с цел оценка кредитоспособността Ви по повод Ваше искане за финансиране.

 • Информация за Вашето образование, месторабота, професия, данни за трудовата Ви заетост, която се ползва за определяне на компетенциите Ви.
 • Финансова информация за Вас като доходи, източници на доходи, задължения към други Кредитори, както и информация за имущественото Ви състояние.
 • Информация за номер на банкова сметка или друга платежна информация във връзка с плащанията, направени от и/или към Дружеството
 • Информация за произхода на средствата, с които ще заплащате задълженията си към нас, която ще бъде използвана за определяне на надеждността на лизингополучателя и за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ние обработваме също така и данни, които можем да получим от други източници (като например НАП, НОИ, ЦКР, БНБ, МВР, ГД „ГРАО” и др.), за да направим оценка на Вашата кредитоспособност, както и за да потвърдим самоличността Ви, с цел предотвратяване на измами и изпиране на пари. Също така можем да правим периодични търсения в подобни източници, за да актуализираме данните Ви, да оценим кредитоспособността Ви и/или да осигурим събиране на вземанията.

Дружеството може да събира и обработва информация за услугите, за които кандидатствате и подробности за състоянието на Вашата кредитна история при нас, включително нереализирани искания за финансиране.

Ако финансираме закупуването на желаният от Вас автомобил ние обработваме и:

 • данни за превозното средство, обект по договора Ви с Евролийз Ауто като марка, модел, ДКН, шаси и др.;
 • данни от документ за правоуправление на превозно средство ако такива се изискват от нас ,от КАТ или друга институция.

Когато ни посетите в офисите ни или се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, уебсайт или телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите, както и да пазим запис от кореспонденцията:

 • Данни за записани телефонни разговори проведени през телефонната ни централа ( запис с дата и час).
 • Дата и час на направено от Вас потвърждаване на електронен документ или даване на съгласие в случаите, когато ползвате интернет порталите ни.
 • Информация за посещенията Ви в електронните ни портали.
 • Личните данни, които могат да бъдат обработени от Нас, включват и всякакъв вид съобщения като писма, имейли, съобщения от електронен чат, молби, жалби, както и други.
 • Записи от видеонаблюдение при посещение в офисите на Евролийз Ауто. Дружеството спазва изцяло законоустановените изисквания за монтиране и ползване на камери за видеонаблюдение. Вие ще бъдете уведомен чрез стикер, разположен на видимо място.

В допълнение, Евролийз Ауто може да събира и обработва информация за Вашия компютър, лаптоп, таблет или смартфон, с които достъпвате интернет страниците ни включително, ако е налице,

 • Вашият IP адрес. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, запознайте се и с нашата политика за бисквитките.

Oснование за обработване на личните Ви данни и защо са ни необходими

Евролийз Ауто обработва Вашите лични данни въз основа на следните правни основания:

 • за да сключи договор с Вас и да гарантира неговото изпълнение или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, както и за да прилагаме правата си, произтичащи от сключени с Вас Договори;
 • защото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

Така например, като регистрирана финансова институция, чиято дейност е под надзора на БНБ, ние имаме задължения за предоставяне на информация на БНБ, ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ. Дружеството може да предостави информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно приложимото законодателство;- на КАТили ДАИ при техни проверки във връзка с Закона за движението по пътищата или съответни подзаконови актове;

 • за предотвратяване или отстраняване на измами;
 • за целите на събиране на вземания, произтичащи от сключени с Вас договори;
 • в случай, че обработването е необходимо с оглед на гарантирането на наш легитимен интерес произтичащ от приложимите закони и подзаконови актове или правните отношения между Евролийз Ауто и Вас (включително правото за извършване на бизнеси, предоставяне на услуги и рекламиране на продукт)
 • при предоставено съгласие за маркетингови цели, обработването ще се извършва само в съответствие с целите, посочени в него. То може да бъде оттеглено от Вас по всяко време, като това няма да се отрази по никакъв начин на предоставяните от нас Услуги. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате данните за контакт на нашия сайт.

Цели на обработването

Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби,Евролийз Ауто обработва Вашите лични данни за следните цели:

Предоставяне на Услугите, поискани от Вас и предоставяни въз основа на Договора, сключен между Вас и Евролийз Ауто, а именно:

 • управление и изпълнение на Ваши искания и изпълнение на Услуги съгласно Договора;
 • установяване на самоличността на клиента; извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за отпускане на кредит;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и Услуги;
 • всякакво съдействие във връзка с предоставените Услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и Услугите, които ползвате при нас;
 • изпращане на различни известия, включително и посредством смс и имейл, куриерски услуги;
  или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • за обработване на предоставената от Вас информация (заявления, уведомления, жалби и др.) и предоставяне на услуги;

Спазване на законово изискване:

 • предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат;
 • както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предотвратяване на измами, доказване на транзакции и комуникация; управление и мониторинг на събираемостта на отпуснатите кредити;
 • установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните Услуги;

Защита на законни интереси на администратора:

 • извършване на контрол на управлението на кредитния риск, анализ на данните и глобален надзор на Вашите текущи нужди и подобряване на предлаганите Ви услуги;
 • подобряване и персонализиране на нашите Услуги, като Ви изпращаме важна информация, свързана с Вашия договор и/или Услугите по различни комуникационни канали, включително анкети, известия, съобщения по имейл, които смятаме, че ще Ви интересуват.
 • комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас продукти и услуги, доколкото е в наш легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях.

За други цели, ако са съвместими със законите, Политиката за защита на личните данни и бизнеса на Евролийз Ауто

Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (‘‘Регламента’’), при вземане на решение дали да сключим договор с Вас.

Споделяне на лични данни с трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на Евролийз Ауто и други лица, с които ДРУЖЕСТВОТО има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения.
Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:

 • Застрахователни компании и застрахователни посредници при сключване на застраховки за превозните средства обект на договор Ви с Нас.
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • банки и/или платежни институции, от които ползваме финансиране както и за обслужване на плащанията, извършени от/ към Вас;
 • цесионери – страна по договори за цесия, с които Евролийз Ауто прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения; компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, като например – правораздавателни органи (съдилища и др), прокуратура, Централен кредитен комитет/регистър, различни регулаторни органи като БНБ, ДАНС, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред,КАТ, ДАИ.
 • Дружества и лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с клиенти, изпращане на смс известия, имейли, техническа поддръжка и др.;
 • Адвокати, външни одитори, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, с цел изпълнение или приложение на Общите ни условия или Договора

Ние изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни, задължение за конфиденциалност и вземане на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни съгласно Регламента. Ние не споделяме или продаваме Ваши лични данни на трети страни за осъществяване на техни самостоятелни бизнес или маркетинг дейности без вашето съгласие.

Въпреки, че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Срокове, в които обработваме Вашите лични данни

Ние добросъвестно обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от десет години след прекратяването му за да се съобразим с приложимото законодателство за борба с изпирането на пари, както и с изтичане на определени давностни срокове за предявяване на претенции и задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (10 години).

След подаване на заявление за финансиране, в случай, че не сте сключили Договор с нас обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за период от една година.

След изтичането на гореопределените срокове, Дружеството ще изтрие или анонимизира Вашите лични данни, освен ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Записите от видеокамерите се пазят 30 дни. Те могат да се съхраняват за по-дълго време в случаите, когато: записите ще бъдат използвани като доказателство – за конкретни взаимоотношения; за извършено престъпление или нередност, или ще бъдат използвани като доказателство за щета или за да се идентифицира престъпник, нарушител на обществения ред, свидетел или жертва.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, имате следните права:

 • Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;
 • Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;
 • Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;
 • Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;
 • Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещуобработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите;
 • Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата си, посочени по-горе, моля изпратете писмо или имейл на контактите, посочени в тази Политика, като с оглед защитата на личните Ви данни ще е необходимо да се идентифицирате.

Как защитаваме личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова Ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други:

 • Криптиране – прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители;
 • Минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
 • Строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;
 • Осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност.

Моля, имайте предвид, че Вие също играете важна роля в защитата на Вашите лични данни.

Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до нашият клиентски сайт/портал, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

Предвид естеството на комуникационната технология и технологията за обработка на информацията, не можем да гарантираме, че информацията, по време на предаване чрез интернет или докато се съхранява в нашите системи или по друг начин, ще бъде абсолютно безопасна от проникване на други хора.

Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и Евролийз Ауто не носи никаква отговорност за тях.

Ползване на услугите на Евролийз Ауто от непълнолетни

Услугите, които Евролийз Ауто предоставя, са забранени за лица под 18-годишна възраст и ние не предоставяме каквито и да е услуги на такива лица, нито обработваме техни лични данни. Ако считате, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас незабавно и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

Промени в тази политика за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика съгласно приложимото законодателство и добрите практики. Своевремнно ще Ви информираме за това като публикуваме промените на интернет страницата ни.

Тази политика е в сила от 25 май 2018 година.


Please evaluate Web site

Дизайн
8.8
Функционалност
8.8
Удобство
8.8
Гласове: 2564 Видяна: 1378685