Национален телефон: 0700 16 555

Процедура за упражняване на права


на Физически лица, свързани с  обработката на лични данни

 

Обща информация

Настоящата Процедура има за цел да опише реда за упражняване на права свързани с обработката на личните данни на нашите бивши, настоящи и бъдещи клиенти (субекти на данни)

Настоящата Процедура урежда процеса по приемане, разглеждане и предоставяне на отговор по подадени искания във връзка с правата, свързани със защита на лични данни.

Процедурата е съобразена с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на данните - ОЗРД).

Информация относно Администраторът на лични данни

Евролийз Ауто ЕАД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 131289899. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, e-mail:infо@euroleaseauto.bg, тел. 070016555.

Информация за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София, ,бул. „Христофор Колумб“ №43
Email: 
dpo@euroleasegroup.com

Информация за връзка с компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: 
kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

 

Ред за упражняване на правата на физическите лица

За упражняване на правата си, свързани със защита на личните данни съгласно тази Процедура, всеки субект на данни подава  писмено Формуляр Искане за упражняване на правата  във връзка със защита на личните данни до Дружеството.  

Евролийз Ауто предоставя лични данни само ако e извършена надлежна      идентификация на лицето, вкл. проверени пълномощия. Дружеството не е задължено да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни или неговите пълномощия.

За идентификация се изисква документи за самоличност, а в случай на упълномощаване - и документът за упълномощаването. Дружеството може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността и пълномощията на субекта на данни, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

 

Подаване на Искане за упражняване на права, свързани със защита на лични данни

Исканията за упражняване на правата за защита на лични данни се подава по някой от следните начини:

 • По електронен път на следния имейл адрес dpo@euroleasegroup.com  по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

 • На място, в офис на Евролийз Ауто.

   

  Подаването на заявление е безплатно. При повторно заявление от същият субект на данни със същото искане в рамките на една година от първоначалното заявление, физическото лице заплаща такса съобразно тарифата на Дружеството.

 

Срок за получаване на отговор на Искането

При подадено Искане за упражняване на права по защита на лични данни Евролийз Ауто предоставя информация относно предприетите действия в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Дружеството информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за удължаването.

Права, които субектът на данни може да упражни

 • Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;

 • Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;

 • Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;

 • Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;

 • Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;

 • Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите без заплащането на каквито и да е такси;

 • Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или когато е технически възможно те да бъдат предоставени на трето лице.

   

   


Please evaluate Web site

Дизайн
8.7
Функционалност
8.7
Удобство
8.8
Гласове: 2572 Видяна: 1392503