Национален телефон: 0700 16 555

Искане за предсрочно погасяване на договор за финансов лизинг

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Искане за предсрочно погасяване на договор за финансов лизинг

Формуляр за


Договор за финансов лизинг №*

Информация за лизингополучателя

Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ): * ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспонденция: *

Връзка с лизингополучателя Лице за контакт
Име и фамилия:*
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*

Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:
E-mail:

С настоящото ви уведомявам, че желая да погася предсрочно остатъчната главница по горепосочения договор за финансов лизинг


Дата на последната платена месечна вноска: * месец/година
Дата на последен настъпил падеж: * месец/година
 

За следния актив

Вид: *Попълва от служител на лизингодателя
Mapка: * Полица каско №:
Модел: * Платена до: ден/месец/година
Държавен регистрационен номер: * Начин на плащане:
Рама: Полица ГО №:
Цвят: Дата на издаване: ден/месец/година

Причината, поради която желая да прекратя лизинговия договор е*

Моля, собствеността върху описания по-горе актив да бъде прехвърлена по съответния законов ред на:

  
Име на новия собственик:*
ЕИК (ЮЛ): ЕГН (ФЛ):*  
Адрес за кореспонденция:*
Представляващ дружеството (ЮЛ):
Име и фамилия:*      
Връзка с новия собственик:
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*
Друго лице за контакт:
Име и фамилия:
Мобилен телефон:   Друг моб.телефон:
E-mail:

* Декларирам, че ТРЕТОТО ЛИЦЕ е уведомено и дава съгласието си актива да бъде нотариално прехвърлен на негово име чрез сключване на писмен договор с нотариална заверка.

* Прехвърлянето на ТРЕТО ЛИЦЕ се осъществява чрез нотариално заверена МОЛБА, прадоставена от наш служител и попълнена от лизингополучателя.

* Запознат/а съм, че собствеността върху актива, предмет на цитирания по-горе договор за финансов лизинг следва да бъде прехвърлен на мен и договорът ще се счита активен до датата, на която между посоченото трето лице и Лизингодателя не бъде подписан Договор за покупко-продажба на МПС в изискуемата от закона форма.

* Срокът за издаване на Проформа за предсрочно погасяване е 5 (пет) календарни дни от получаване на Искането.

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за предсрочно погасяване, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.

* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

* При непопълнени и/или неточни данни Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.