Национален телефон: 0700 16 555

Искане за промяна на лизингополучателя по договор за финансов лизинг

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Искане за промяна на лизингополучателя по договор за финансов лизинг

Формуляр за

Договор за финансов лизинг №:*

Информация за АКТУАЛНИЯ лизингополучател

Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ):*
ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспонденция:*
Връзка с лизингополучателя
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*
Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:
E-mail:

С настоящото ви уведомявам, че желая да прекратя правоотношенията си с Eвролийз Aуто, произтичащи от горепосочения договор за финансов лизинг:

Дата на последен настъпил падеж:* месец/година
 

За следния актив

Вид: *Попълва от служител на лизингодателя
Mapка: * Полица каско №:
Модел: * Платена до: ден/месец/година
Държавен регистрационен номер: * Начин на плащане:
Рама: Полица ГО №:
Цвят: Дата на издаване: ден/месец/година

В тази връзка посочвам следното:


Информация за НОВИЯ лизингополучател:
Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ) *
ЕГН (ФЛ)*
Адрес за кореспонденция:*
Представляващ дружеството
Име и фамилия:*

Връзка с лизингополучателя
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*

Друго лице за контакт
Име и фамилия:   Е.Г.Н.
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:

на което да бъдат прехвърлени правата и задълженията ми по посочения лизингов договор считано:

От:* месец/година
  • Декларирам, че НОВИЯ лизингополучател е уведомен и следва да подаде всички необходими документи, да бъде одобрен съгласно изискванията на лизингодателя, да подпише нов договор за финансов лизинг с предмет правата и задълженията на съществуващия досега (условията и срока на договора могат да бъдат предоговорени след изявено желание от страна на НОВИЯ лизингополучател) и да извърши всички първоначални плащания по договора.
  • Известно ми е, че съм/ дружеството, което представлявам е финансово задължен/ -но по силата на съществуващия лизингов договор до изтичане на 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата, на която новия Договор за финансов лизинг влезе в сила по отношение на тук посочения Лизингополучател (в случай, че новия Лизингополучател е ФЛ).
  • Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за промяна на лизингополучател, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.
  • При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)