Национален телефон: 0700 16 555

Искане за промяна на данни и обстоятелства

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Искане за промяна на данни и обстоятелства

Формуляр за

Искането ви ще бъде разгледана след като попълните тази форма.
Моля, попълнете само данни и обстоятелства, които следва да бъдат променени.
Заедно с Искането, моля, изпратете и необходимите документи удостоверяващи промяната. Документите могат да бъдат скенирани и прикачени на необходимите за това места или да бъдат изпратени по факс на номер +359 2 965 16 87

Договор за финансов лизинг №

Нови данни за лизингополучателя

Промяна на името на лизингополучателя:
Промяна в правен статус (за ЮЛ):
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ):
Промяна на законен представител (за ЮЛ):
Нов постоянен адрес на управление
Населено място
Адрес:
Нов адрес за кореспонденция
Населено място:
Пощенски код :
Улица / Жилищен комплекс:
№ / блок №:
Вход:
Етаж:
Апартамент № :
Ново лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен телефон
E-mail:
Моля данните да бъдат актуализирани от считано
от: месец/година
Документ/и удостоверяващ/и промяната
Прикачи файлове Общо резултати: 1


  • Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за промяна на данни и обстоятелства, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.
  • Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни, и/или непредставени необходими документи, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)