Лични данни:

Физическо Лице

Юридическо Лице
Без да получим и проверим предоставената от Вас информация и данни няма да можем да разгледаме Вашето искане за финансиране.

Информацията се събира с оглед изпълнение на нашите законови задължения като финансова институция по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за потребителския кредит и др. и предвид защитата на нашия преддоговорен интерес.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите тук.

Необходими документи:

Данни автомобил: