Национален телефон: 0700 16 555

Кампании

Вноска според сезона

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

От съществено значение за всеки бизнес е правилното планиране на оборотните средства. А постигането на максимален баланс определя до колко е стабилен бизнесът Ви.

Със сезонния лизинг от Евролийз Ауто можете да планирате по-практично и ефективно сезонните си разходи, като освобождавате финансов ресурс и за други цели.

Евролийз Ауто дава възможност, при изготвяне на лизинговата схема, всеки клиент да определи сам своите силни и слаби месеци през годината.

Например: Ако сте земеделски производител и Вашите най-слаби месеци са през зимния сезон (декември-март), възползвайки се от сезонния лизинг на Евролийз Ауто, Вашите месечни вноски през този период ще са наполовина.


УСЛОВИЯ

Доставчик - оторизиран представител;
Първоначална вноска - мин. 15% от доставната цена на актива;
Срок на договора - до 5 години;
Възможност за обратно изкупуване;
Възможност за погасяване на равни месечни вноски с или без ДДС върху лихвата;
Възможност за еднократно плащане на дължимия ДДС при доставката на автомобила


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Попълнено, подписано и подпечатано искане за финансиране.
  2. Оферта за финансиране с коректно попълнени срок, цена и доставчик.
  3. Погасителен план към офертата за финансиране.
  4. Баланс и ОПР за последната финансова година и към последния отчетен период (копие с подпис, печат и вярно с оригинала).
  5. *Ако е ЮЛ не съставя Баланс следва да бъде представено заверено копие на данъчната декларация за предходната година.
  6. Заверено копие на лична карта на представляващия.
  7. Заверено копие на лична карта на пълномощника и нотариално заверено пълномощно от представляващия на пълномощника с фирмен печат и подпис.

*Евролийз Ауто си запазва правото да откаже разглеждане на искане, в случай че наборът от документи е непълен, върху съответните документи липсват подпис и/или печати (за юридически лица).