Национален телефон: 0700 16 555

Декларация за отказ от/възстановяване на получаване на хартиена фактура

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Декларация за отказ от/възстановяване на хартиена фактура

Формуляр за

Договор за финансов лизинг №*:

Информация за лизингополучателя

Име на лизингополучателя: *
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ): *
ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспонденция: *
Връзка с лизингополучателя Лице за контакт
Име и фамилия: *
Телефон за връзка: Телефон на лицето за контакти: *   Друг телефон за връзка:
E-mail: *

С настоящото заявявам желанието си:

* (моля, изберете едната от двете възможности)

по горепосочения договор за финансов лизинг.  • Достъпът до системата за електронни услуги "МОЯТ ЛИЗИНГ" се осъществява на www.euroleaseauto.ws чрез предоставените Ви индивидуални параметри при сключването на договора за лизинг.
  • Уведомен/а съм, че мога да разполагам с всички издадени фактури и документи чрез "МОЯТ ЛИЗИНГ" на www.euroleaseauto.ws
  • Освобождавам ЕВРОЛИЙЗ АУТО от всякаква отговорност при допускане и/или предоставяне на неоторизиран достъп до потребителския ми профил в "МОЯТ ЛИЗИНГ."
  • Декларирам, че информацията, която подавам е вярна и точна.
  • Декларирам, че съм информиран/а, че при непопълнени и/или неточни данни във връзка с искането, същото няма да бъде разгледано.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)