Национален телефон: 0700 16 555

Искане за финансиране

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg
Съвместно с партньора си ЗД Евроинс АД

Искане за финансиране

Формуляр за


Искането ви ще бъде разгледано след като попълните тази форма и приложите всички необходими документи. Документите могат да бъдат скенирани и прикачени на определените за това места или да бъдат изпратени по факс на номер: +359 2 965 16 87.


Информация за клиента

Име на лизингополучателя:*
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ) :* ЕГН (ФЛ): *
ИН по ДДС номер (ЮЛ):*
Седалище и адрес на управление: * Постоянен адрес: *
Настоящ адрес (ако е различен от горния)
Населено място
Адрес:
Адрес за кореспонденция (ако е различен от горния)
Населено място
Адрес:
Връзка с лизингополучателя
Лице за контакт
Име и фамилия:
Мобилен телефон:*   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен номер:
E-mail:*
Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Мобилен телефон:   Друг мобилен телефон:
Email

Информация за съществуващи задължения

(Включително към държавни институции)
Финансова институция Предназначение Размер на кредита Начало
(месeц. година)
Срок
(брой мес.)
Размер на вноската


Необходими документи за ФЛ

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Документи за автомобила

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Други документи

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Необходими документи за Юридическо лице

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

В случай, че договора се подписва от упълномощено лице

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Документи за автомобила

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Други документи

Прикачи файлове Общо резултати: 1

Информация за превозното средство

Използвай Лизинговия калкулатор за помощ
Вид на актива:*
Mapка:*
Модел:*
Година на проиводство:*
Крайна цена на актива:* лв. с ДДС
Брой превозни средства:  
Срок на доставката : дни

Информация за финансиране

Вид на финансирането: Финансов лизинг
Първоначална вноска:* %
Срок на лизинга:* месеца
Остатъчна стойност:* %
Код против спам *

С подписа си под настоящото потвърждавам, че съм запознат/а с доброволния характер и условията за събиране и обработване на предоставените от мен лични данни, като се съгласявам:

* да бъдат обработвани и предавани на трети лица за целите и във връзка с искането за финансиране, в т.ч. и изготвяне на последващ договор при условията на действащото българско законодателство;

* да бъдат ревизирани респективно предоставяни на кредитен регистър и др.институции в същия смисъл;

* да бъдат проучвани като в този смисъл давам своето съгласие настоящия лизингодател или пряко свързани с него лица да получават и събират както от свое, така и от мое /наше/ име, съответно от името на представляваното от мен /нас/ дружество, информация по електронен или друг път от НОИ относно обстоятелствата, съдържащи се в информационния масив на НОИ; вкл. точен размер на осигурителни доходи, вноски и др., в т.ч. и информация, която представлява производствена или търговска тайна;

* да бъдат ползвани във връзка с всички необходими проверки, свързани с осъществяването на сделката и които, по преценка на лизингодателя, са необходими за анализиране на кредитоспособността ми /ни/.

* Декларирам, че съм получил преддоговорната информация по чл.5 от ЗПК, свързана с кандидатстването ми за финансов лизинг, надлежно оформена и предоставена във формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит

*Давам изричното си съгласие относно всяко допълнително плащане, което може да възникне по силата на Договора за лизинг по смисъла на чл. 62д от ЗЗП.

Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за лизинг, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)