Национален телефон: 0700 16 555

Уведомление за обявено при застрахователя застрахователно събитие

Евролийз Ауто, Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Т: 359 (2) 9651 555, Ф: 359 (2) 9651 687
E: info.sofia@euroleaseauto.bg,
W: www.euroleaseauto.bg

Уведомление за обявено при застрахователя застрахователно събитие

Формуляр за

Договор за финансов лизинг №*:

Информация за лизингополучателя

Име на лизингополучателя: *
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ): *
ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспонденция: *
Връзка с лизингополучателя Лице за контакт
Име и фамилия: *
Мобилен телефон: *   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен телефон:
E-mail: *
Друго лице за контакт
Име и фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:   Друг моб.телефон:
Стационарен телефон:   Друг стационарен телефон:
E-mail:

Информация за превозното средство

Вид: *Попълва от служител на лизингодателя
Mapка: * Полица каско №:
Модел: * Платена до: ден/месец/година
Държавен регистрационен номер: * Начин на плащане:
Рама: Полица ГО №:
Цвят: Дата на издаване: ден/месец/година

Данни за настъпило застрахователно събитие: *

Вх. номер на щетата, заявена в ЗД Евроинс АД *:
  • Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с уведомлението за настъпило застрахователно събитие, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност
  • При непопълнени и/или неточни данни, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.
Дата: Подпис на лизингополучател:                            (и печат за ЮЛ)