Национален телефон: 0700 16 555

Лизинг

Необходими документи

Необходими документи за ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:

• Попълнено и подписано искане за финансиране;
• Оферта за финансиране с коректно попълнен срок, цена, доставчик;
• Погасителен план към офертата за финансиране;
• Заверено копие на лична карта;
• Копие на един от по-долу посочените документи, удостоверяващ доходите на лицето:
- Трудов договор и Служебна бележка за доход от работодател;
- Договор за управление;
- Договор за наем;
- Друг документ, удостоверяващ доход.
 

Подробна спецификация на актива с цена, срок на доставка, номер рама, номер двигател и цвят. 

 

 Необходими документи за ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:

• Попълнено, подписано и подпечатано искане за финансиране;
• Оферта за финансиране с коректно попълнен срок, цена, доставчик;
• Погасителен план към офертата за финансиране;
Заверено копие на счетоводни отчети (Баланс и Отчет за приходите и разходите) за последната изтекла финансова година и към последния отчетен период;
   *Ако ЮЛ не съставя Баланс следва да бъде представено заверено копие на данъчна декларация за последната финансова година.
• Заверено копие на лична карта на представляващия.
 

Подробна спецификация на актива с цена, срок на доставка, номер рама, номер двигател и цвят.

В случай, че договора се подписва от упълномощено лице:
• Заверено копие на лична карта на пълномощника;
• Нотариално заверено пълномощно от представляващия на пълномощника с фирмен печат и подпис.

 

Срок за оценка и отговор - в рамките на 1 работен ден!